skip to Main Content

I sitt examensarbete In Between (2015) behandlade Nayab Ikram kulturidentitet. Utställningen har visats ett flertal gånger runt om i Norden. 

Nayab Ikram om serien In Between:

In Between är ett pågående projekt bestående av fotografi, video performance och installation. I projektet formar jag min inre värld genom självporträtt för en större förståelse för identitetsbildningar, med fokus på den tredje identiteten och hårets betydelse. Projektet skildrar min kulturtillhörighet genom mitt hår, på ett medvetet som omedvetet plan, influerat av samhället och personliga erfarenheter.

Jag har tagit självporträtt och filmat två video performance. I video perfromancen porträtterar jag känslan av utanförskap, och längtan att passa in i bade det västerländska samt det österländska samhälle. Jag illustrerar denna känsla genom att klippa av mitt har, for att sedan grava ner det avklippta håret i mina rötters ursprung i en symbolisk handling.

Genom att gräva ner det avklippa håret ville jag återförenas med mina rötters ursprung på ett fysiskt plan. Men i en oplanerad handling väljer jag att grava upp håret, i rädslan att ge bort en stor del av mig själv, som visar hur vi istället for att ge upp delat av oss själva, väljer att ha kvar dem som minnen.

 

In Between is an ongoing project consisting of photography, video performance and installation. In this project, I give form to my inner world trough self-portraits for a larger understanding of identity formations, focusing on the third identity and the significance of hair.

The work shows my culture identity through my hair, on both a conscious and unconscious level, influenced by the society and personal experiences.
I have taken self-portraits and filmed a two part video performance. In the video performance I portray my feeling of alienation, and the longing to belong in both the western and eastern society. I illustrate this feeling by cutting my hair short, and to bury the cut hair in my place of origin in a symbolic act.

By bury the cut hair I wanted to reunite with my roots on a physical level. But in a unplanned act I decided to dig up the hair, in the fear of leaving a huge part of myself, which shows how we instead of giving up parts of ourselves, choose to keep them as memories.